විනෝදයට Python

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු තොරතුරු තාක්‍ෂණ වියුණු] niranjan on Google+ 

#අපි සැතපුම් කි.මී. වලට හරවමු.
# mile/kilometer conversion
# range from, to, step : gives integers from .. to with steps
# range හි පරාමිතික 10 සිට පටන්ගන්නා miles විචල්‍ය 70
# දක්වා පරාසයක 10 න් 10 ට වෙනස් වෙමින් For ... Next
# ආකාර ලූපයක යයි.

for miles in range(10, 70, 10):
km = miles * 1.609
print "%d miles --> %3.2f kilometers" % (miles, km)
# %d මගින් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් හා 3.2f යන්න දශමස්ථාන 2 ක්
# සහිත අගයක් වන පරිදි miles, km විචල්‍ය මුද්‍රණය කරයි.

මෙම ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානයන් (Input) ලියන්න.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook